Hoppa till huvudinnehåll

Integritetsskyddspolicy

Lånekolls behandling av dina personuppgifter

Din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter är viktig för Lånekoll (”Lånekoll” eller ”vi”). För att du som privatperson ska känna dig trygg vill vi berätta hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter.

Lånekoll och alla våra tredjepartsleverantörer som agerar för vår räkning, värnar om din integritet och förbinder oss till att respektera och skydda dina personuppgifter. Nedan kan du läsa om hur vi på Lånekoll behandlar dina personuppgifter, hur vi samlar in och använder information om dig, vilka rättigheter du har och vem du kan kontakta om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter.

Information vi samlar in

Lånekoll inhämtar och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Vilka personuppgifter vi inhämtar beror vår relation med dig, om du är en kund eller besökare. 

Information vi kan komma att samla in inkluderar

 • Identifieringsuppgifter såsom namn och personnummer.
 • Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress och hemadress.
 • Ekonomiska uppgifter, exempelvis inkomst, kontonummer, kreditinformation, skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten m.m.
 • Andra uppgifter såsom sysselsättning, civilstånd, PEP-status, information om medsökande.

När du använder våra tjänster kan det innebära, att vi i tillägg till den information som du lämnar själv enligt ovan, också samlar in information om dig och dina aktiviteter, såsom

 • Information om vilka tjänster du använder.
 • Information om din dator/mobila enhet, exempelvis IP-adress, val av webbläsare, språkval.
 • Geografiska plats.
 • Information om hur du integrerar med oss och använder våra tjänster.

Hur inhämtar vi information om dig?

Lånekoll samlar huvudsakligen in personuppgifter direkt från dig som en del av vår jämförelsetjänst.

De personuppgifter vi inhämtar kommer ifrån:

 • Den ansökan du gör eller annat material som du lämnar till oss.
 • Din interaktion med Lånekoll och användningen av våra tjänster, inklusive användning av vår webbplats.
 • Din affärsförbindelse med Lånekoll.
 • Tredje part, beroende på tjänst. Exempelvis inhämtar Lånekoll uppgifter om dig från upplysningstjänsten UC eller från samarbetspartner i syfte för att tillhandahålla särskild tjänst.

Syfte och laglig grund för behandlingen

Under vår affärsförbindelse kan Lånekoll använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna tillhandahålla förmedling av bolånekrediter.
 • För att kunna tillhandahålla förmedling av privatlån.
 • För att kunna tillhandahålla försäkringsförmedlingstjänster.
 • För att kunna tillhandahålla förmedling av företagslån.
 • För att kunna tillhandahålla jämförelse av kreditkort.
 • För att kunna marknadsföra våra tjänster och tilläggstjänster.  
 • För att fullgöra avtal du har med oss.
 • För att kunna utföra penningtvättskontroller.
 • För att administrera bokföring och rapportera till tillsynsmyndigheter.  
 • För att informera dig om uppdateringar av våra tjänster.

Behandlingen av personuppgifterna baseras vanligtvis på någon av dessa tre grunder:

 • Rättslig förpliktelse.
 • Fullgörande av avtal.
 • Berättigat intresse.

Ibland baseras behandlingen berättigat intresse. Detta innebär att Lånekoll anser att intresset att behandla dina personuppgifter för de syften som anges ovan går före den integritetskränkningen som du utsätts för till följd av behandlingen. Detta bestäms utifrån en intresseavvägning.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Lånekoll sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att kunna uppnå ändamålen med behandling, eller så länge det krävs enligt lagar, myndighetsbeslut och andra juridiska skyldigheter. 

Dina personuppgifter raderas när de inte längre är relevanta. Lånekoll kan, istället för att radera dina personuppgifter, anonymisera uppgifterna så att de inte kan kopplas eller spåras till dig på något sätt.

Överföring av data

Lånekoll är en lånejämförelsetjänst vilket innebär att vi skickar vidare din låneansökan, med personuppgifter, till de kreditgivare som vi samarbetar med.

I vissa fall är Lånekoll skyldig att lämna personuppgifter till myndigheter, exempelvis Polismyndigheten vid misstanke om brott, Finansinspektionen eller Skatteverket.

Lånekoll behandlar i förstahand dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land ser vi till att tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa en säker överföring, t.ex. genom att använda så kallad standardiserade dataskyddsbestämmelser med mottagaren.

Vilka rättigheter har du?

För de fall Lånekoll samlar in, använder eller lagrar dina personuppgifter har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter vi har om dig (rätt till tillgång). Din rätt till åtkomst kan emellertid begränsas av bl.a. lagstiftning.
 • Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter rättade (rätt till rättelse).
 • Du har rätt, att i vissa fall, begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas (rätt till radering). Observera att Lånekoll kan vara skyldiga att behålla personuppgifter om dig för att exempelvis fullgöra en rättslig förpliktelse.
 • Du har rätt till att begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas (rätt till begränsning) och att invända mot att dina personuppgifter under vissa omständigheter behandlas.
 • Du har rätt till att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att, under vissa omständigheter, överföra dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).
 • Du har rätt till att invända mot att dina personuppgifter behandlas under vissa omständigheter (rätt till invändning).

Vill du utöva dina rättigheter ska du skriftligen begära detta, se under rubrik ”vem kan jag kontakta om jag har frågor” för kontaktuppgifter.

Din begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter och utifrån de begränsningar som stipuleras i lag eller andra författningar.

Förfrågningar besvaras inom en månad.

Om du upptäcker att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du rätt lämna in ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.

Vänlige observera att en radering av dina personuppgifter eller en begräsning av vår behandling av dina personuppgifter kan innebära att Lånekoll inte kommer kunna fortsätta leverera våra tjänster till dig. 

Cookies

Lånekoll använder cookies på webbplatsen, vilket innebär att Lånekoll kan komma att spara cookies på din dator när du besöker webbplatsen. För mer information om hur vi använder cookies se vår cookie policy.

Kontaktuppgifter

Consector AB (org.nr 556961–4216) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas under varumärket Lånekoll.

Vårt dataskyddsombud ser till att din data behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos oss.

Om du vill göra något av ovannämnda förfrågningar, har frågor kring Lånekolls hantering av dina personuppgifter eller vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud är du välkommen att kontakta oss på:

E-post: kundservice.gdpr@lanekoll.se
Telefon: 0770 - 221 222  

Lånekoll (org.nr 556961–4216)
Narvavägen 12
115 22 Stockholm


Integritetsskyddspolicy i pdf


Allmänt

Lånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter Lånekoll) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress: kundservice@lanekoll.se. Lånekoll förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Lånekolls trygghetsförsäkring till privatpersoner. Lånekoll har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen m.m. se Lånekolls informationsblad.

Tjänsten

Consector AB tillhandahåller en förmedlingstjänst via www.lanekoll.se där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter genom att jämföra olika banker och andra kreditgivare. Du lämnar uppgifter om dig själv och din kreditsituation för att få anbud från ett flertal banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med. Vilka banker och kreditinstitut som Lånekoll samarbetar med hittar du här. Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.lanekoll.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Genom att anmäla dig till Lånekolls webbtjänst och göra en låneansökan så godkänner du dessa allmänna villkor. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12,115 22 Stockholm (hädanefter Lånekoll).

Kreditupplysning

När du accepterat de allmänna villkoren genom att använda webbtjänsten och göra en låneansökan så godkänner du även att Lånekoll beställer en kreditupplysning på dig och din medsökande. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter.

Du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men detta innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysning kan, av ett fåtal kreditgivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC AB, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Lånekoll erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du också att de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med lämnar information om dig som de inhämtat samt lämnar ut kreditbeslut till Lånekoll. Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande. 

Kreditgivare

Lånekoll samarbetar med utvalda kreditgivare. På vår partnersida hittar du alla Lånekolls anslutna långivare för bolån och privatlån. Lånekolls samtliga kreditgivare har tillstånd hos Finansinspektionens för sin verksamhet. 

Villkor för att använda webbtjänsten  

För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Lånekoll för användande av webbtjänsten. Lånekoll erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån (se Lånekolls informationsblad). Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Lånekoll via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Lånekoll är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Lånekoll använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt och för att säkerställa god kundkännedom. Personuppgifter som Lånekoll inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att acceptera villkoren för tjänsten samtycker du till att Lånekoll behandlar dina personuppgifter i enlighet med användarvillkoret.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för tjänsten
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

När du använder tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt: såsom information om dig från kreditupplysning, teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. (se även vidare om användningen av cookies nedan)

Lånekoll behandlar din information för följande ändamål:

 • Säkerställa kundkännedom
 • Tillhandhålla tjänsten
 • Förbättra din kundupplevelse och personifiera användandet av tjänsten
 • Utveckla tjänsten samt att analysera din användning av tjänsten
 • Skicka notifiering och meddelande via mail, sms, telefon och e-post eller på annat sätt samt skicka marknadsföring om våra produkter och tjänster
 • Informera om uppdatering av tjänst och användarvillkor
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionalitet hos tjänsten
 • Förhindra och förebygga missbruk av tjänsten samt förhindra användnings i strid med användarvillkor
 • Uppfylla och fullfölja förpliktelser enligt lagkrav

Lånekoll behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på Lånekoll. Lånekoll kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Lånekoll mottar även uppgifter om dig inklusive kredituppgifter och kreditbeslut från de kreditgivare och kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. 

Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Lånekoll spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice.gdpr@lanekoll.se. Dit kan du också vända dig om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus. Genom att godkänna villkoren när du ansöker om bolån och privatlån bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Lånekolls integritetspolicy.

Begränsning av Lånekolls ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Lånekoll ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren.

Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Lånekoll ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Lånekoll är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lånekoll själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lånekoll att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Lånekoll har en ansvarsförsäkring avseende sin verksamhet som bolåneförmedlare, se Lånekolls informationsblad.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Lånekolls samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte.

I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Lånekoll ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Lånekoll tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Lånekoll kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Lånekoll påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@lanekoll.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.

Senaste uppdatering villkor: 20230516

1. Information om Extrakoll

Extrakoll (”Extrakoll”) är en tjänst som tillhandahålls av Consector AB, org.nr 556961–4216, om du väljer att bli medlem i Extrakoll. När vi skriver Lånekoll nedan menas Consector AB. Syftet med Extrakoll är att medlemmarna ska få information och erbjudanden inom ramen för Lånekolls verksamhet, om lån, försäkringar samt andra finansiella tjänster och produkter för privatpersoner. Genom att bli medlem i Extrakoll godkänner du att dessa medlemsvillkor gäller mellan dig och Lånekoll. Du kan även få upplysningar om ditt medlemskap genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se eller ringa 0770–221222.

2. Gratis medlemskap

  Det är frivilligt och kostnadsfritt att bli medlem i Extrakoll. Du blir medlem genom att godkänna villkoren för Extrakoll i samband med att du beställer en tjänst som tillhandahålls under varumärket Lånekoll. Medlemskap i Extrakoll utfärdas endast till personer över 18 år.  

3. Förmåner

Syftet med Extrakoll är att tillhandahålla medlemmarna en högre grad av service samt information och erbjudanden som kan vara av intresse för medlemmarna. Som medlem i Extrakoll får du bland annat:

 • Lånekoll (Extrakolls) nyhetsbrev med tips inom privatekonomi, upp till fyra gånger per månad.
 • Tillgång till Lånekolls lånesupport, via telefon, där du kan ställa frågor och få personlig service kring dina lån.
 • Garanterad hög servicenivå genom hela ansökningsprocessen i Lånekolls ordinarie tjänster för låneförmedling och försäkringsförmedling, vilket ökar möjligheterna till en beviljad ansökan.
 • Anpassad marknadsföring och erbjudanden som Lånekoll tror kan vara av intresse för dig. Dessa erbjudanden kan avse Consector AB:s samtliga tjänster, som tillhandahålls under varumärket Lånekoll, såväl som erbjudanden från Lånekolls samarbetspartners som kan vara av intresse för dig.
 • Information, erbjudanden och förmåner från Extrakoll kan skickas ut till dig via post, e-post, SMS, telefon eller andra digitala kanaler.

4. Personuppgiftsbehandling

I vår Integritetsskyddspolicy (som finns tillgänglig på vår webbplats) förklarar vi hur Lånekoll samlar in och behandlar dina personuppgifter och i övrigt och vilka rättigheter du har i anslutning till detta. Vi kommer att behandla personuppgifter så länge du har ett medlemskap hos oss. Om du har frågor om Integritetsskyddspolicyn kan du kontakta oss på kundservice@lanekoll.se.

5. Giltighetstid

Medlemskapet gäller tills vidare och kan sägas upp av bägge parter med omedelbar verkan. Du kan när som helst begära utträde ur Extrakoll genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se, ringa 0770–221222 eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns med i varje e-post och SMS utskick.

Senaste uppdatering villkor: 2023051