Hoppa till huvudinnehåll

Ordlista

Skaffa koll på ekonomiska begrepp och termer - Lånekoll förklarar!

A-skattsedel är det dokument som påvisar vilken skattesats som arbetsgivaren ska utgå ifrån när skatter och sociala avgifter betalas in. Det är därmed en inkomstskatt på...

Läs mer

Administrationsavgift är en avgift som företag har rätt att ta ut för att täcka de administrativa kostnaderna som uppstår vid försäljning av vara eller tjänst. Om du...

Läs mer

Amortering är en avbetalning på ett lån och avser den summa du betalar av på lånet vid varje betalningstillfälle. Amorteringen kan ske på olika sätt beroende på villkoren...

Läs mer

Amorteringskrav är det krav som infördes den 1:a juni 2016 och som gäller alla bolån tecknade efter detta datum. Det innebär att amortering årligen måste ske med 1% eller...

Läs mer

Amorteringsunderlag är det dokument som visar vilka amorteringsvillkor som gäller för ditt bolån, bland annat hur mycket du amorterar samt vilka amorteringskrav som...

Läs mer

Andelstal är ett begrepp som främst används för att beskriva en bostadsrättslägenhets procentuella andel av hela bostadsrättsföreningen. Talet används bland annat vid...

Läs mer

Annuitetslån är ett lån där återbetalningsbeloppet är detsamma under hela låneperioden. Annuitet innebär att man betalar samma månadskostnad på lånet under hela löptiden....

Läs mer

Anskaffningsvärde är det belopp som betalats vid inköp av en produkt. Begreppet används ofta vid köp av bostäder eller aktier. I anskaffningsvärdet får inköpssumman samt...

Läs mer

Anställningsform betyder att du utför ett arbete och får lön för det, något som regleras av lagstiftning samt överenskommelser i kollektivavtal. De två...

Läs mer

Autogiro innebär att företag automatiskt får dra summan för köpt produkt/tjänst från kundens konto. Detta sker vanligtvis varje månad men andra tidsintervaller kan även...

Läs mer

Avbetalning är en form av kreditköp och lån, som du har möjlighet att betala efterhand. Detta erbjuds hos många butikskedjor som oftast delar upp betalningen i flera...

Läs mer

Aviavgift är den avgift som en fordringsägare har rätten att ta ut för att täcka kostnaden för administration kring avihantering. Exempelvis kan långivare ta ut en avgift...

Läs mer

Bank-ID är en digital identifieringsprocess som används för att styrka ens identitet online. Det används exempelvis för att logga in på hemsidor och appar som...

Läs mer

En bankdag är en dag då banken har sin ordinarie verksamhet öppen. Det är i regel vardagar men med undantag för röda dagar och storhelger. När en överföring sker mellan...

Läs mer

Bankränta är den ränta som erbjuds av banken. Detta oavsett om det handlar om utlåning (lån) eller inlåning (sparkonton). Räntan kan skilja relativt mycket mellan olika...

Läs mer

Banksekretess innebär kortfattat att personal som jobbar på en bank har tystnadsplikt. Den information som en kund ger till en banktjänsteman får därmed inte förmedlas...

Läs mer

Basel III är ett regelverk som gäller för banker vilket bland annat reglerar kapitalkrav och likviditetskrav. Det togs fram efter finanskrisen 2008/2009 för att minska...

Läs mer

Belåningsgrad är den procent av din fastighets värde som du lånar. Uttrycket är ofta kopplat till bolån. Om du till exempel vill köpa ett hus för en miljon kronor och...

Läs mer

Betalningsanmärkning är en notering om att du inte har betalat dina skulder i tid. Om du till exempel har en obetald skuld som lämnas över till ett inkassoföretag och...

Läs mer

Betalningsansvar är att en person som tar ett lån eller utnyttjar en kredit är ansvarig för återbetalningen. Personen har därmed betalningsansvar. Om lånet har en...

Läs mer

Med betalningsfri månad menas att kredittagaren har möjlighet att skjuta upp betalningen på lånet/krediten en månad. Under denna månad behöver alltså varken amortering,...

Läs mer

Ett betalningsföreläggande är ett kravbrev rörande en obetald skuld eller lån. Om du tidigare har fått ett inkassokrav som du inte har betalat så kan den part du är...

Läs mer

Betalningsförmåga är en persons (eller företags) möjlighet att betala en skuld inom en förutbestämd tidsperiod. En person med fast inkomst räknas därmed generellt att ha...

Läs mer

Betalningsorder är den blankett som används i det fall som fakturor/avier inte önskas betalas över internet eller i bank/butik. Den fylls i med uppgifter om...

Läs mer

Betalningspåminnelse är ett dokument som borgenären skickar ut till gäldenären för att påminna om en skuld som inte har betalats i tid.I detta fall finns även rätten att...

Läs mer

Betalningsskydd är en försäkring som kan tecknas till ett lån eller ett kreditkort. Med försäkringen går det att få ersättning för lånets/kreditkortets månadskostnad vid...

Läs mer

En bilförsäkring kan tecknas i tre olika nivåer. Lägsta nivån är Trafikförsäkring vilket måste finnas tecknad på alla bilar som ska användas i trafik. För den som vill ha...

Läs mer

Bindningstid är den tidsperiod som en person är bunden till en tjänst enligt ett avtal. Det är vanligt förekommande exempelvis på telefon-, Tv- och streamingabonnemang....

Läs mer

Black Friday infaller 25 november 2022. Black Friday är årets största shoppingdag i USA och infaller fredagen efter Thanksgiving. Eftersom många är lediga passar de på...

Läs mer

Bodelning är en överenskommelse mellan makar då giftorättsgods fördelas lika mellan dem. Det är vanligast vid skilsmässa men genomförs även om samboende par flyttar isär...

Läs mer

Boendekostnad är den kostnad som bankerna räknar ut att deras kunder har för att bekosta sitt boende. En persons eller en familjs boendekostnad är dess totala kostnad för...

Läs mer

Bolånedirektiv är det EU-direktiv som implementerades i svensk lag 1 januari 2017. Direktivet har som syfte at göra det enklare för konsumenter att tolka olika bankers...

Läs mer

En bolånefond är en fond som erbjuder bolån istället för en bank. Den generella beskrivningen för en fond är ett instrument som består av ett flertal underliggande...

Läs mer

Bolånetak är kravet att ett bolån inte får överstiga 85% av bostadens värde. Regeln gäller på alla bolån tecknade efter 1:a oktober 2010 och infördes efter ett initiativ...

Läs mer

Bolånetech är en inriktning inom fintech där digitala innovationer kopplas samman med bankernas bolåneprodukt. Det kan exempelvis handla om en app som samlar all...

Läs mer

Borgen är ett avtal där en privatperson eller en juridisk person åtar sig att betala en skuld för någon annan om denne inte kan betala själv. Den person som går i borgen,...

Läs mer

Bostadsbubbla är en situation där värdet på bostäder är betydligt högre än vad som anses vara motiverat utifrån olika faktorer. Det som påverkar att en bostadsbubbla...

Läs mer

Bostadsförening u.p.a är en förkortning för ”Utan personligt ansvar” och förekommer hos äldre bostadsföreningar som inte innefattas av bostadsrättslagen från 1930. Det...

Läs mer

En budget är en planering över kommande inkomster och utgifter. Många företag och organisationer använder sig av en budget för att få en tydlig bild över ekonomin och...

Läs mer

Bunden ränta betyder att räntesatsen är exakt samma under hela låneperioden. Bunden ränta är vanligaste på bolån då låntagaren kan välja att binda räntan på...

Läs mer

Bundet lån innebär att räntesatsen binds och att den därmed är samma under hela låneperioden. Fördelen är att man vet vad lånet kommer att kosta varje månad  medan...

Läs mer

Byggnadskreditiv är en kredit som beviljas av banker till personer/företag som bygger nytt, bygger om eller genomför tillbyggnationer. När byggnationen är klar löses...

Läs mer

Cyber Monday är måndagen som infaller tre dagar efter Black Friday. Det är e-handlarnas svar på Black Friday och i många länder startskottet på julhandeln online....

Läs mer

Dag-för-dag-ränta innebär att räntan räknas ut varje dag utifrån hur mycket som sitter på kundens konto. När bankerna ska räkna ut vilken ränta som deras kunder ska få på...

Läs mer

Deklaration är de sammanlagda uppgifter som lämnas in till Skatteverket en gång per år och som är underlag för hur mycket skatt man ska betala. Man kan deklarera bland...

Läs mer

Delbetalning innebär att du delar upp en betalning i flera delar över en viss tidsperiod istället för att betala allt vid ett och samma tillfälle. Genom att delbetala kan...

Läs mer

Denuntiation är det meddelande som skickas till en gäldenär i det fall som ett enkelt skuldebrev överlåtes till en annan borgenär. Om överlåtelse sker är kravet att...

Läs mer

Djurförsäkring är en försäkring om kan ge ersättning vid plötsliga och oväntade skador eller sjukdomar hos djur. Detta förutsatt att vård söks hos legitimerad veterinär....

Läs mer

Med driftskostnad menas den totala kostnaden som finns för driften av en bostad. Det som bland annat kan innefattas i driftskostnaden är sophämtning, el, renhållning,...

Läs mer

Dröjsmålsränta är en ränta som företag kan kräva i ersättning om en faktura inte är betalad innan förfallodatumet. Dröjsmålsräntan är reglerad i räntelagen där...

Läs mer

Effektiva räntan är den totala summan av alla kostnader du får när du tar ett lån, omvandlat till en årlig ränta. Startavgift, aviavgift, ränta och uppläggningsavgift är...

Läs mer

Ensidig utfästelse är att någon förbinder sig att prestera något utan att kräva en motprestation från motparten. De kan förekomma i många situationer, och beroende på...

Läs mer

Existensminimum är det belopp som en person/familj ska ha som minsta inkomst för att ha en rimlig levnadsnivå. Summan ska då räcka till bland annat mat, försäkringar och...

Läs mer

Ett extrakort är ett bank-, betal-, eller kreditkort som är kopplad till samma konto/kredit som ett annat kort. Genom att ha extrakort kan flera personer handla var för...

Läs mer

Factoring är ett samlingsbegrepp för tjänster där företag belånar eller säljer sina fakturor till finansbolag som direkt betalar ut större delen av fakturabeloppet. Med...

Läs mer

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav. Det vanligaste är att det skickas från ett företag men kan även skickas ut av föreningar, organisationer m.m....

Läs mer

Fast ränta innebär att räntan är på samma nivå (fast) under en viss period. Det förekommer både inom lån och inom sparande. Inom lån brukar det även kallas att man har...

Läs mer

Fintech är en förkortning av engelskans Financial Technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna där IT-teknologin möter finansvärlden och...

Läs mer

En fullmakt är ett intyg på att en person har rätten att utföra specifika handlingar, alternativt ta beslut, åt en annan person. Det vanligaste är att fullmakten är...

Läs mer

Med begreppet ”Fysisk person” menas en privatperson. Detta till skillnad mot Juridisk person som bland annat kan vara ett företag, en organisation eller en förening.Är...

Läs mer

Förfallodatum är det datum som en skuld ska vara återbetald. Bland annat ska förfallodatum anges på fakturor vilket därmed anger vilket datum som fakturan ska vara...

Läs mer

Förhöjt prisbasbelopp är ett basbelopp som bland annat reglerar tilläggspension/ATP. Detta för personer födda 1938-1953. Storleken på detta basbelopp beräknas årligen ut...

Läs mer

Att förtidslösa ett lån betyder att man återbetalar detta till sin helhet innan planerad amorteringstid är över. Detta får alltid göras på snabblån och privatlån utan att...

Läs mer

Den person som förväntas få tillbaka skattepengar kan ansöka om förtidsåterbetalning av denna summa. Ansökan skickas in till Skatteverket och orsaker för att...

Läs mer

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation dvs. det regelverk som EU utarbetat och som börjar gälla 25:e maj 2018. Regelverket reglerar hur hantering...

Läs mer

En gäldenär (låntagare) är någon som har en skuld till någon annan. I de flesta fall är gäldenären en privatperson som har en skuld hos banken, men en gäldenär kan även...

Läs mer

Ett gåvobrev är ett dokument som bevisar att en gåva har givits och eventuella villkor kring överlåtelsen. Det kan bland annat reglera gåva av en bostadsrätt, en...

Läs mer

En handpenning är en summa pengar som betalas i förskott av en köpare vid ingående av ett avtal. Det är alltså en delbetalning av slutlikviden, det totala belopp som ska...

Läs mer

Helikopterpengar, eller ”helicopter money” som det engelska uttrycket lyder, är en teoretisk term för att stimulera inflationen, myntad av Nobelpristagaren och ekonomen...

Läs mer

Med inbetalning menas en transaktion då pengar överförs till en betalningsmottagare. Två tydliga exempel är när en faktura betalas in till företaget som ställt ut...

Läs mer

Inflation betyder att priserna stiger i allmänhet, konsekvensen av detta innebär att du kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar eftersom den allmänna...

Läs mer

Om en skuld inte betalas i tid kan ett inkassoföretag anlitas för att driva in skulden. Det är då inkassoföretaget som tar över ärendet vilket gör att det är till dem som...

Läs mer

Inkomstbasbelopp är ett fastställt belopp av Pensionsmyndigheten som ligger till grund för beräkning av bland annat högsta pensionsgrundande inkomst. Beloppet beräknas om...

Läs mer

En inkomstförsäkring är en försäkring som ger kompletterande ersättning, utöver A-kassans ersättning, vid arbetslöshet. Blir en person arbetslös betalar A-kassan 80% av...

Läs mer

Insättningsgaranti innebär att dina pengar som är insatta på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag hålls skyddade. Skyddet garanterar att du får...

Läs mer

För att ett bolån ska kunna tecknas krävs oftast en inteckning. Detta om bostaden ska vara säkerhet för lånet. Pantbrev är ett bevis på att en inteckning finns. Det är...

Läs mer

Investeringssparkonto är en sparform där investeringar kan ske i ett flertal olika värdepapper. Fördelen är hur beskattningen sker (schablonbeskattning) samt att man...

Läs mer

Jämförelseränta är en räntesats som används när en bank ska räkna ut en ränteskillnadsersättning, något som banken gör när ett bundet bolån ska lösas i förtid. Som...

Läs mer

Jämkning sker om en arbetstagare ber sin arbetsgivare att genomföra lägre eller högre skatteinbetalningar än gällande skattetabell. Detta sker för att den preliminära...

Läs mer

Kalkylränta är den ränta som du ska klara av att betala för bostaden när banken gör en beräkning på hushållets ekonomi. Kalkylränta är även en räntesats som används för...

Läs mer

I lånesammanhang är kapitalkostnad den totala kostnaden för lånet under en viss period. Den största delen av kapitalkostnaden är oftast räntan men utöver den tillkommer...

Läs mer

Du som äger en fastighet ska, förutom drift och underhåll, betala en kommunal fastighetsavgift. Den utgör 0,75 % av taxeringsvärdet. För deklarationen år 2017 var taket...

Läs mer

Kommunal inkomstskatt betalas av alla fysiska personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Den består av två delar - skatt du betalar till kommunen, och skatt som...

Läs mer

Konsumenternas bank- och finansbyrå finns till för att ge dig som konsument en opartisk vägledning i frågor som rör finansiella frågor. Allt från fondbolag till banker...

Läs mer

En kontantinsats är den summa pengar du lägger ur egen ficka när du köper en bostad. Sedan bolånetaket infördes 2010 måste du kunna betala en kontantinsats på minst 15...

Läs mer

Kontoförande bank är den bank där ett konto finns. Vid överföring mellan banker kan ibland kontoförande bank behöva uppges. Då ska man uppge namnet på den bank som har...

Läs mer

Kredit är en form av ett lån där en långivare upplåter förfogandet över en viss summa pengar till en låntagare under en tidsbestämd period (ordet ”kredit” kommer från det...

Läs mer

Kreditbedömning är en utvärdering av en persons förmåga att inneha ett lån eller kredit. När en person ansöker om ett lån eller en kredit ska kreditgivaren genomföra en...

Läs mer

Kreditbelopp är den summa som utnyttjas på en beviljad kredit. Om ett lån är på 10.000kr är det just 10.000kr som är kreditbeloppet. Det är den del av krediten som...

Läs mer

En kreditgivare ger lån eller krediter till en annan part. Det är därmed företag som helt eller delvis erbjuder krediter och/eller lån. Främst förknippas kreditgivare med...

Läs mer

Ett kreditkort är ett kontokort med tillhörande kredit. Istället för att pengarna dras från kontot direkt skapas en månadsfaktura på inköpen. Denna faktura kan betalas...

Läs mer

Innan en kreditgivare får ge lån eller krediter måste en kreditprövning ske på kredittagaren. Detta för att kontrollera att personen har betalningsförmåga och...

Läs mer

Kreditränta är den ränta som kredittagaren får betala för ett lån eller en utnyttjad kredit. Det kan vara på olika slags lån men även exempelvis på kontokort eller...

Läs mer

En person som ansöker om en kredit, och får den beviljad, är kredittagare. Det kan exempelvis vara privatlån, kreditkort eller kontokredit. Kredittagare är därmed...

Läs mer

En kreditupplysning är en bedömning av din kreditvärdighet. När du ansöker om ett lån eller en kredit görs i regel alltid en kreditupplysning för att bedöma din...

Läs mer

Kreditvärdighet är ett omdöme i en kunds förmåga att betala sina skulder. Kreditvärdighet används för att bedöma sannolikheten att en kreditkund eller hyresgäst inte kan...

Läs mer

KALP, eller Kvar Att Leva På som det står för, är det belopp som ett hushåll ska ha kvar att leva på efter det att man betalat boendekostnader, räntekostnader och övriga...

Läs mer

Ett köpebrev är en skriftlig dokumentation som bevisar att betalning skett vid köp av egendom. Det är exempelvis vanligt att köpebrev används vid bostadsaffärer....

Läs mer

Köpeskilling är priset som är en köpare och säljare har kommit överrens om på en vara eller tjänst. Ordet används främst vid större investeringar och som en juridisk...

Läs mer

Lagfart är ett bevis på att det är du som är ägare av en fastighet. När du köper en fastighet ansöker du om lagfarten hos Lantmäteriet. Kostnaden för detta kallas...

Läs mer

Lantmäteri är en form av kartläggning av mark som bestämmer till exempel var tomtgränser går och markerar ut ledningsnät. Lantmäteri handlar främst om att kartlägga...

Läs mer

LIBOR, London Interbank Offered Rate, är en referensränta som styr prissättningen av ett flertal olika finansiella instrument. Bland annat påverkar LIBOR-räntan...

Läs mer

En person som är likvid har tillgång till likvida medel och därmed god betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel kan vara kontanter eller pengar på konton som är...

Läs mer

Listränta är den ränta som banker och kreditföretag visar utåt, exempelvis på deras hemsidor och i marknadsföring. Det går däremot att få betydligt lägre ränta än vad som...

Läs mer

Lån utan säkerhet är ett lån där långivaren baserar utlåningen på låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet och utbetalas utan säkerhet, även kallat blancolån....

Läs mer

Ett låneavtal är ett avtal mellan två parter som bland annat visar lånebelopp, ränta, löptid, amorteringstid och vad som händer om inte lånet betalas enligt...

Läs mer

En fordran, eller fordring, är ett krav från en person mot en annan. Vid ett lån är fordringsägaren, borgenären, den som lånar ut pengar till gäldenären, som tar lånet....

Läs mer

Lånelöfte är ett intyg från banken som visar hur mycket pengar du är beviljad att låna för att kunna köpa en bostad. Lånelöftet är baserat på din aktuella situation och...

Läs mer

Låneskydd är en försäkring som är kopplat till lånet och som du kan teckna i samband med att du tar ett lån. I regel finns det två olika typer av låneskydd, ett som...

Läs mer

Marginalskatten är i sig, trots namnet, ingen skatt utan en form av mått. Marginalskatten visar skatten på den sista intjänade hundralappen, om summan av skatten uppgår...

Läs mer

Medlemslån är ett lån för dig som är fackligt ansluten. Om du är medlem i ett fackförbund eller en organisation som har ett avtal med en bank kan du ansöka om ett så...

Läs mer

Medlåntagare är en person som står med på lånet och är solidariskt ansvarig för att lånet betalas tillbaka tillsammans med låntagaren. Om man är två personer som tar ett...

Läs mer

En medsökande är en person som är solidariskt betalningsansvarig för ett lån tillsammans med huvudlåntagaren. Genom att ha en medsökande ökar chansen att få ett lån...

Läs mer

Ett mikrolån, även kallat mikrokredit, är en typ av lån där du snabbt får låna en liten summa pengar med en kort löptid. Denna typ av lån kan vara bra att ta om du har...

Läs mer

Minusränta, även kallad negativ ränta, betyder att räntan ligger under noll procent. I praktiken innebär detta att det kostar att ha pengar på banken i stället för det...

Läs mer

Ett mäklararvode är den betalning som en säljare betalar mäklaren för att denna hjälper till att representera säljaren och sälja dess fastighet till en slutkund. Det...

Läs mer

En mäklarvärdering använder man sig av för att få sin bostad värderad av en mäklare. En mäklarvärdering innebär att en mäklare kommer på hembesök och gör en värdering av...

Läs mer

Den nominella räntan är den grundläggande räntan du betalar när du tar ett lån. Det är också denna ränta som anges när du får ett låneerbjudande. Utöver den...

Läs mer

Omstartslån är en typ av lån som vissa långivare erbjuder till personer som av olika skäl behöver starta om ekonomiskt, exempelvis personer som har...

Läs mer

En oäkta förening är en bostadsförening (begrepp inom bostadsrättslagen) där det är färre än 60 % av föreningens intäkter som kommer från bostadslägenheter. Ofta beror...

Läs mer

Pant i juridisk bemärkelse är en egendom som lämnats som säkerhet för viss skuld eller fordran. Den som lämnar en pant kallas för pantsättare och den som är innehavare av...

Läs mer

Pantbrev är ett dokument som bevisar att en inteckning av en fastighet har gjorts. När du tar ett bolån för att köpa en fastighet behöver banken en säkerhet för...

Läs mer

Penningtvätt är ett begrepp som används när svarta pengar, det vill säga pengar som har tjänats på ett olagligt sätt, överförs på ett sätt som får dem att se lagligt...

Läs mer

En personupplysning är en form av kreditupplysning. När du ansöker om ett lån eller en kredit görs alltid en kreditupplysning på dig för att bedöma din...

Läs mer

Premiepension är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 % av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Av din lön avsätts...

Läs mer

Rak amortering är den vanligaste formen av återbetalning på en skuld. Rak amortering innebär att du betalar tillbaka ett konstant belopp vid varje betalningstillfälle och...

Läs mer

Referensränta är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken, första januari och första juli varje år. Referensräntan styrs av reporäntan, och det finns...

Läs mer

Regressrätt betyder att en eller flera personer har betalt en skuld åt en eller flera andra personer och därefter har rätten (regressrätt) att kräva tillbaka skulden från...

Läs mer

Reporäntan är Sveriges Riksbanks styrränta. Med det menas att det är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar till, och själv lånar pengar för, av de svenska bankerna....

Läs mer

Begreppet restvärde används i samband med billån. Det anger hur mycket bilen antas vara värd i slutet av avtalstidens slut. Genom att räkna ut restvärdet vet du hur...

Läs mer

Revers betyder samma sak som skuldebrev. Det är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld. I reversen bör det bland annat framgå vem som är...

Läs mer

Riksbanken är Sveriges centralbank, och är även den myndighet som av riksdagen har fått i uppdrag att ansvara för vår penningpolitik. Enligt riksbankslagen ska Riksbanken...

Läs mer

Riskvikt är den summa som en bank måste ha som buffert vid utlåning av pengar, till exempel bolån eller blancolån. Om låntagaren inte skulle klara av att återbetala...

Läs mer

Ränta är en generell term som beskriver kostnaden för lån av pengar. Det finns flera olika typer av räntor. När du tar ett lån är det oftast den nominella räntan som...

Läs mer

Ränta på ränta är ett begrepp som beskriver möjligheten att få avkastning på en redan genererad ränta och inte enbart på den ursprungliga investeringen. Om du exempelvis...

Läs mer

Räntelagen är en lag som bland annat reglerar vilka betalningsvillkor och dröjsmålsräntor som företag kan ta ut av sina låntagare. Till exempel framgår i lagen att...

Läs mer

Räntenetto betyder skillnaden mellan de räntekostnader som uppkommer när ett lån tecknas mot de ränteinkomster som skapas när lån förmedlas ut. Begreppet används främst...

Läs mer

Ränteskillnadsersättning är den ersättning som låntagaren måste betala till långivaren om ett lån med bunden ränta återbetalas i förtid, om det finns en sådan...

Läs mer

Räntetak är en garanti för räntekostnaden på bolån. som innebär att även om marknadsräntan går upp så betalar du aldrig mer än den fastställda räntan – det vill...

Läs mer

Ränteändringsdag är den överenskomna dag då ett lån får en ny räntesats. Kärt barn har många namn, och ränteändringsdag benämns även som räntejusteringsdag, och...

Läs mer

Till skillnad från bunden ränta, som betyder att du vet vad du ska betala varje månad, justeras rörlig ränta ständigt efter vilken ränta som råder på marknaden. Om...

Läs mer

Självdeklaration är de uppgifter som årligen ska lämnas till Skattemyndigheten av skattskyldiga fysiska eller juridiska personer, för att fastställa hur mycket skatt...

Läs mer

Skattereduktion är ett begrepp som antingen syftar på att skattesatsen överlag sänks eller att skatten minskas under speciella omständigheter. Generellt menas det sista,...

Läs mer

Skuldebrev är ett dokument som du skriver på när du lånar pengar, exempelvis hos banken. Skuldebrevet, som även kan kallas för revers. blir ett kvitto på skulden och...

Läs mer

Skuldkvot är förhållandet mellan ett hushålls totala inkomst och dess totala låneskuld. Begreppet används ofta inom bolån och syftar då enbart på hushållets bolån i...

Läs mer

Skuldkvotstak är en begränsning av bankernas utlåning för finansiering av bostäder. Ordet syftar på en gräns hur mycket pengar en person får låna utifrån sin inkomst....

Läs mer

Snittränta är den genomsnittliga bolåneränta som en bank har gett till sina kunder under en viss period. Från och med den 1 juni 2015 infördes en regel från...

Läs mer

En statistisk värdering ger bostadsägaren ett uppskattat värde på bostaden och en bra indikation på hur mycket man skulle få vid en bostadsförsäljning. Statistisk...

Läs mer

Stibor är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser som storbanker i Sverige är villiga att låna ut pengar till varandra för under en viss löptid....

Läs mer

Styrränta är den ränta som Riksbanken tar när den lånar ut pengar till övriga banker. Styrräntan är en viktig del av landets penningpolitik, då den påverkar och...

Läs mer

Stämpelskatt är en skatt som betalas när inköp sker av fastighet eller tomträtt alternativt vid inteckning av en fastighet. Skattens storlek avgörs av...

Läs mer

Swedsec-licensiering är en licensiering som sköts av SwedSec. Licensen vänder sig mot personer inom svenska finansmarknaden och finns för att upprätthålla högt förtroende...

Läs mer

Säkerhetsbyte är att en person byter bostad och behåller bolånet från tidigare bostad men med skillnaden att den nya bostaden nu är säkerhet för lånet. Det enda som sker...

Läs mer

Trygghetsförsäkring betyder att försäkringstagaren kan få ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivning under en längre period. Hur stor ersättning som betalas ut per...

Läs mer

Upplysningscentralen (UC) är Sveriges största affärs- och kreditupplysningsföretag. Privatpersoner förknippar främst UC med att de levererar kreditupplysningar till...

Läs mer

Uppläggningsavgift är en engångsavgift som kredittagaren kan ta ut när ett lån tecknas. Det är även vanligt att uppläggningsavgift förekommer när en vara ska betalas...

Läs mer

Upplåtelseavtal är ett avtal som tecknas av första ägaren av en bostadsrätt. Avtalet tecknas mellan bostadsrättsföreningen och medlemmen som därmed får rätten att nyttja...

Läs mer

Uppskov är att skjuta upp betalning av vinstskatt efter försäljning av bostad. När försäljningen deklareras kan skatten antingen betalas direkt eller skjutas...

Läs mer

Ägarlägenhet är en boendeform som infördes 2009. I korthet innebär det att man äger sin egen lägenhet i ett flerbostadshus. Tidigare fanns enbart ägarformen bostadsrätt...

Läs mer

Överbryggningslån är ett lån som tecknas om du tillträder din nya bostad innan tidigare bostad är såld. Eftersom försäljning oftast finansierar nya boendet uppstår i...

Läs mer

Överlåtelseavtal är ett avtal som skrivs när egendom ska byta ägare. Överlåtelse kan exempelvis ske via gåva, köp, arv eller byte och beroende hur det sker kan olika...

Läs mer

Allmänt

Lånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter Lånekoll) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress: kundservice@lanekoll.se. Lånekoll förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Lånekolls trygghetsförsäkring till privatpersoner. Lånekoll har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen m.m. se Lånekolls informationsblad.

Tjänsten

Consector AB tillhandahåller en förmedlingstjänst via www.lanekoll.se där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter genom att jämföra olika banker och andra kreditgivare. Du lämnar uppgifter om dig själv och din kreditsituation för att få anbud från ett flertal banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med. Vilka banker och kreditinstitut som Lånekoll samarbetar med hittar du här. Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.lanekoll.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Genom att anmäla dig till Lånekolls webbtjänst och göra en låneansökan så godkänner du dessa allmänna villkor. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12,115 22 Stockholm (hädanefter Lånekoll).

Kreditupplysning

När du accepterat de allmänna villkoren genom att använda webbtjänsten och göra en låneansökan så godkänner du även att Lånekoll beställer en kreditupplysning på dig och din medsökande. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter.

Du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men detta innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysning kan, av ett fåtal kreditgivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC AB, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Lånekoll erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du också att de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med lämnar information om dig som de inhämtat samt lämnar ut kreditbeslut till Lånekoll. Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande. 

Kreditgivare

Lånekoll samarbetar med utvalda kreditgivare. På vår partnersida hittar du alla Lånekolls anslutna långivare för bolån och privatlån. Lånekolls samtliga kreditgivare har tillstånd hos Finansinspektionens för sin verksamhet. 

Villkor för att använda webbtjänsten  

För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Lånekoll för användande av webbtjänsten. Lånekoll erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån (se Lånekolls informationsblad). Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Lånekoll via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Lånekoll är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Lånekoll använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt och för att säkerställa god kundkännedom. Personuppgifter som Lånekoll inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att acceptera villkoren för tjänsten samtycker du till att Lånekoll behandlar dina personuppgifter i enlighet med användarvillkoret.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för tjänsten
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

När du använder tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt: såsom information om dig från kreditupplysning, teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. (se även vidare om användningen av cookies nedan)

Lånekoll behandlar din information för följande ändamål:

 • Säkerställa kundkännedom
 • Tillhandhålla tjänsten
 • Förbättra din kundupplevelse och personifiera användandet av tjänsten
 • Utveckla tjänsten samt att analysera din användning av tjänsten
 • Skicka notifiering och meddelande via mail, sms, telefon och e-post eller på annat sätt samt skicka marknadsföring om våra produkter och tjänster
 • Informera om uppdatering av tjänst och användarvillkor
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionalitet hos tjänsten
 • Förhindra och förebygga missbruk av tjänsten samt förhindra användnings i strid med användarvillkor
 • Uppfylla och fullfölja förpliktelser enligt lagkrav

Lånekoll behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på Lånekoll. Lånekoll kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Lånekoll mottar även uppgifter om dig inklusive kredituppgifter och kreditbeslut från de kreditgivare och kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. 

Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Lånekoll spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice.gdpr@lanekoll.se. Dit kan du också vända dig om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus. Genom att godkänna villkoren när du ansöker om bolån och privatlån bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Lånekolls integritetspolicy.

Begränsning av Lånekolls ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Lånekoll ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren.

Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Lånekoll ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Lånekoll är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lånekoll själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lånekoll att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Lånekoll har en ansvarsförsäkring avseende sin verksamhet som bolåneförmedlare, se Lånekolls informationsblad.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Lånekolls samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte.

I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Lånekoll ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Lånekoll tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Lånekoll kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Lånekoll påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@lanekoll.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.

Senaste uppdatering villkor: 20230516

1. Information om Extrakoll

Extrakoll (”Extrakoll”) är en tjänst som tillhandahålls av Consector AB, org.nr 556961–4216, om du väljer att bli medlem i Extrakoll. När vi skriver Lånekoll nedan menas Consector AB. Syftet med Extrakoll är att medlemmarna ska få information och erbjudanden inom ramen för Lånekolls verksamhet, om lån, försäkringar samt andra finansiella tjänster och produkter för privatpersoner. Genom att bli medlem i Extrakoll godkänner du att dessa medlemsvillkor gäller mellan dig och Lånekoll. Du kan även få upplysningar om ditt medlemskap genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se eller ringa 0770–221222.

2. Gratis medlemskap

  Det är frivilligt och kostnadsfritt att bli medlem i Extrakoll. Du blir medlem genom att godkänna villkoren för Extrakoll i samband med att du beställer en tjänst som tillhandahålls under varumärket Lånekoll. Medlemskap i Extrakoll utfärdas endast till personer över 18 år.  

3. Förmåner

Syftet med Extrakoll är att tillhandahålla medlemmarna en högre grad av service samt information och erbjudanden som kan vara av intresse för medlemmarna. Som medlem i Extrakoll får du bland annat:

 • Lånekoll (Extrakolls) nyhetsbrev med tips inom privatekonomi, upp till fyra gånger per månad.
 • Tillgång till Lånekolls lånesupport, via telefon, där du kan ställa frågor och få personlig service kring dina lån.
 • Garanterad hög servicenivå genom hela ansökningsprocessen i Lånekolls ordinarie tjänster för låneförmedling och försäkringsförmedling, vilket ökar möjligheterna till en beviljad ansökan.
 • Anpassad marknadsföring och erbjudanden som Lånekoll tror kan vara av intresse för dig. Dessa erbjudanden kan avse Consector AB:s samtliga tjänster, som tillhandahålls under varumärket Lånekoll, såväl som erbjudanden från Lånekolls samarbetspartners som kan vara av intresse för dig.
 • Information, erbjudanden och förmåner från Extrakoll kan skickas ut till dig via post, e-post, SMS, telefon eller andra digitala kanaler.

4. Personuppgiftsbehandling

I vår Integritetsskyddspolicy (som finns tillgänglig på vår webbplats) förklarar vi hur Lånekoll samlar in och behandlar dina personuppgifter och i övrigt och vilka rättigheter du har i anslutning till detta. Vi kommer att behandla personuppgifter så länge du har ett medlemskap hos oss. Om du har frågor om Integritetsskyddspolicyn kan du kontakta oss på kundservice@lanekoll.se.

5. Giltighetstid

Medlemskapet gäller tills vidare och kan sägas upp av bägge parter med omedelbar verkan. Du kan när som helst begära utträde ur Extrakoll genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se, ringa 0770–221222 eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns med i varje e-post och SMS utskick.

Senaste uppdatering villkor: 2023051