Hoppa till huvudinnehåll

Vad är Ägarlägenhet?


Ägarlägenhet är en boendeform som infördes 2009. I korthet innebär det att man äger sin egen lägenhet i ett flerbostadshus. Tidigare fanns enbart ägarformen bostadsrätt för denna boendeform men i detta fall äger föreningen bostaden och köparen betalar en summa för att få rätten att bo där.

Vad är ägarlägenhet

Vad är fördelen med ägarlägenhet?

Fördelen med ägarlägenhet är främst att du har större självbestämmande över bostaden. Med en bostadsrätt begränsas du tydligare av föreningens stadgar och regler. Det finns exempelvis alltid regler kring vad som är föreningens respektive medlemmens ansvar. Med en ägarlägenhet kan du renovera, måla om och förändra utan att ta hänsyn till någon annan.

Eftersom du äger lägenheten har du även möjlighet att pantsätta eller belåna den efter eget tycke. Det går även att överlåta den till någon annan eller hyr ut den.

Ökat byggande

När ägandeformen infördes var en av tankarna att den skulle bredda utbudet av bostäder och därmed vara en pusselbit till en minskad bostadsbrist. Detta både genom att skapa nya möjligheter för byggföretag att erbjuda eget ägande på lägenheter och att privatpersoner kunde bli hyresvärdar.

Ägandelägenhet skapar även en möjlighet att delar av en fastighet som har många hyresrätter ombildas till ägandelägenheter. Detta exempelvis i områden där intresset för bostadsrättsföreningar är lågt.

I Europa är ägandelägenheter betydligt vanligare än i Sverige och det har visat sig att ägandeformen har resulterat i att ett större privat kapital investeras i nybyggda lägenheter. Privatpersoner kan exempelvis investera i en ägandelägenhet och sedan hyra ut bostaden. Med hyresrätt eller bostadsrätt är detta inte möjligt på samma sätt då det då blir att hyra ut i andra hand vilket regleras av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Måste lagfart sökas vid köp av ägarlägenhet?

Ja, eftersom du blir den nya ägaren av lägenheten så måste lagfart sökas. Detta sker på exakt samma sätt som vid köp av fristående bostad.

Hur bildas ägarlägenheter?

Första steget till en ägarlägenhet är att en skriftlig ansökan sker till Lantmäteriet för att de ska kunna genomföra en lantmäteriförrättning. I denna avgörs exempelvis var gränserna ska gå mellan ägarlägenheten och gemensam egendom på fastigheten.

När dessa gränser är klara uppstår tydligt vad som är gemensamma utrymmen och vad som därmed samfälligheten har ansvar för. Varje ägarlägenhet äger en del av denna samfällighet. Mycket ofta behöver även en gemensamhetsanläggning skapas. Även denna ägs av samtliga ägarlägenheter. En gemensamhetsanläggning har ansvar för anläggningar så som vägar, garage, vatten och annat som finns tillgängligt utanför fastighetens område.

Samfälligheten och gemensamhetsanläggningen drivs av en förening – samfällighetsföreningen. I denna förenings stadgar kan det exempelvis framgå regler kring hur lägenheten får hyras ut och vad som sker om en person missköter sig (exempelvis inte betalar till föreningen). Föreningen reglerar därmed vissa delar av boendet men inte alls i samma utsträckning som en bostadsrättsförening.

Vilka krav måste vara uppfyllda?

För att ägandelägenheter ska kunna skapas krävs följande:

 • Det krävs att det minst är tre ägarlägenheter som är sammanhållna i en enhet
 • Lägenhetsutrymmet som utnyttjas får inte varit bostäder under de senaste åtta åren. Ägandeformen är alltså inte uppbyggd för att hyresrätter eller bostadsrätter ska ändra ägandeform. Den fungerar istället vid nyproduktion eller om exempelvis vindsförråd, kontorslokaler eller lagerlokaler byggs om till lägenheter.
 • Ägarlägenheten ska vara avsedd att enbart vara en bostadslägenhet. Det är alltså inte meningen att den sedan ska styckas upp till två lägenheter. Däremot är det möjligt för en person att äga flera ägandelägenheter i samma fastighet.
 • Lägenheten ska ges de rättigheter som krävs för att den ska kunna användas enligt dess ändamål. Det kan exempelvis vara vatten, avlopp, el, fasad/yttertak och eventuellt trapphus. Detta kan ske separat även om det vanligaste är att det sker genom en gemensamhetsanläggning.

Kan ägandelägenheter hyras ut?

Ja, en fördel med ägandeformen är att lägenheterna kan hyras ut. Det är även vad som ofta sker i Europa där ägandelägenheter är betydligt vanligare än i Sverige. Detta räknas alltså inte som uthyrning i andra hand (som det gör med hyresrätt eller bostadsrätt) utan är uthyrning av egen bostad.

Uthyrning kan både ske privat eller via näringsverksamhet. Sker uthyrningen privat regleras den av ”lagen om uthyrning av egen bostad”(2012:978). Hyresgästen omfattas då inte av besittningsskydd.

Sker uthyrning via näringsverksamhet gäller Hyreslagen och dess regler kring förstahandsuthyrning. Hyressättningen är då inte fri utan ska sättas utifrån bruksvärdesprincipen.

Går det att göra om hyresrätter till ägarlägenheter?

Tanken med ägandeformen ägarlägenhet är inte att hyresrätter och bostadsrätter ska ändras till detta. Det regleras genom att en ägarlägenhet inte får använts som bostad de senaste åtta åren.

Ägarlägenhet passar istället vid nybyggnation eller vid ombyggnation där exempelvis kontor eller förrådsutrymmen nu blir lägenheter.

Ingen populär ägandeform

Innan beslutet togs om att införa denna ägandeform beräknades att mellan 3000 och 5000 lägenheter skulle bli ägarlägenheter varje år. Ägandeformen har däremot inte alls blivit lika populär som beräknat. Fyra år efter att det blev möjligt att bygga ägarlägeheter var bara ca 700 byggda. Av dessa var majoriteten fortfarande ägda av byggherrar eller andra exploatörer. Sedan dess har det visserligen tillkommit fler ägarlägenheter men intresset är överlag mycket lågt.

Vad är skillnaderna mellan bostadsrätt och ägandelägenhet?

Att betala för en bostadsrätt innebär att man betalar för nyttjanderätten av bostaden. Det är bostadsrättsföreningen som äger bostaden och som sedan låter individer bli medlemmar och nyttja den. Med ägandelägenhet äger personen sin lägenhet helt själv vilket skapar större frihet.

Eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger bostadsrätten är det även föreningen som delvis kan bestämma hur andrahandsuthyrning får ske, vilka renoveringar som kan göras samt vilka delar av bostaden som de är ansvariga för.

Med ägandelägenhet behöver inte hänsyn tas till en bostadsrättsförenings stadgar och regler. Det skapar en större frihet och mindre att förhålla sig till. Däremot kan vissa saker regleras av samfällighetsföreningens regler.

En bostadsrätt klassas även som lös egendom vilket gör att köpet av en bostadsrätt regleras av köplagen. Detta medan ägandelägenhet är fast egendom och därmed regleras av jordabalken.


Pontus är Lånekolls privatekonom. Pontus är grundare, VD i Lånekoll och har mångårig erfarenhet av privatekonomisk rådgivning till konsumenter inom bank- och finansbranschen.

Allmänt

Lånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter Lånekoll) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress: kundservice@lanekoll.se. Lånekoll förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Lånekolls trygghetsförsäkring till privatpersoner. Lånekoll har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen m.m. se Lånekolls informationsblad.

Tjänsten

Consector AB tillhandahåller en förmedlingstjänst via www.lanekoll.se där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter genom att jämföra olika banker och andra kreditgivare. Du lämnar uppgifter om dig själv och din kreditsituation för att få anbud från ett flertal banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med. Vilka banker och kreditinstitut som Lånekoll samarbetar med hittar du här. Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.lanekoll.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Genom att anmäla dig till Lånekolls webbtjänst och göra en låneansökan så godkänner du dessa allmänna villkor. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12,115 22 Stockholm (hädanefter Lånekoll).

Kreditupplysning

När du accepterat de allmänna villkoren genom att använda webbtjänsten och göra en låneansökan så godkänner du även att Lånekoll beställer en kreditupplysning på dig och din medsökande. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter.

Du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men detta innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysning kan, av ett fåtal kreditgivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC AB, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Lånekoll erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du också att de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med lämnar information om dig som de inhämtat samt lämnar ut kreditbeslut till Lånekoll. Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande. 

Kreditgivare

Lånekoll samarbetar med utvalda kreditgivare. På vår partnersida hittar du alla Lånekolls anslutna långivare för bolån och privatlån. Lånekolls samtliga kreditgivare har tillstånd hos Finansinspektionens för sin verksamhet. 

Villkor för att använda webbtjänsten  

För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Lånekoll för användande av webbtjänsten. Lånekoll erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån (se Lånekolls informationsblad). Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Lånekoll via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Lånekoll är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Lånekoll använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt och för att säkerställa god kundkännedom. Personuppgifter som Lånekoll inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att acceptera villkoren för tjänsten samtycker du till att Lånekoll behandlar dina personuppgifter i enlighet med användarvillkoret.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för tjänsten
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

När du använder tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt: såsom information om dig från kreditupplysning, teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. (se även vidare om användningen av cookies nedan)

Lånekoll behandlar din information för följande ändamål:

 • Säkerställa kundkännedom
 • Tillhandhålla tjänsten
 • Förbättra din kundupplevelse och personifiera användandet av tjänsten
 • Utveckla tjänsten samt att analysera din användning av tjänsten
 • Skicka notifiering och meddelande via mail, sms, telefon och e-post eller på annat sätt samt skicka marknadsföring om våra produkter och tjänster
 • Informera om uppdatering av tjänst och användarvillkor
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionalitet hos tjänsten
 • Förhindra och förebygga missbruk av tjänsten samt förhindra användnings i strid med användarvillkor
 • Uppfylla och fullfölja förpliktelser enligt lagkrav

Lånekoll behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på Lånekoll. Lånekoll kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Lånekoll mottar även uppgifter om dig inklusive kredituppgifter och kreditbeslut från de kreditgivare och kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. 

Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Lånekoll spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice.gdpr@lanekoll.se. Dit kan du också vända dig om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus. Genom att godkänna villkoren när du ansöker om bolån och privatlån bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Lånekolls integritetspolicy.

Begränsning av Lånekolls ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Lånekoll ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren.

Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Lånekoll ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Lånekoll är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lånekoll själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lånekoll att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Lånekoll har en ansvarsförsäkring avseende sin verksamhet som bolåneförmedlare, se Lånekolls informationsblad.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Lånekolls samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte.

I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Lånekoll ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Lånekoll tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Lånekoll kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Lånekoll påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@lanekoll.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.

Senaste uppdatering villkor: 20230516

1. Information om Extrakoll

Extrakoll (”Extrakoll”) är en tjänst som tillhandahålls av Consector AB, org.nr 556961–4216, om du väljer att bli medlem i Extrakoll. När vi skriver Lånekoll nedan menas Consector AB. Syftet med Extrakoll är att medlemmarna ska få information och erbjudanden inom ramen för Lånekolls verksamhet, om lån, försäkringar samt andra finansiella tjänster och produkter för privatpersoner. Genom att bli medlem i Extrakoll godkänner du att dessa medlemsvillkor gäller mellan dig och Lånekoll. Du kan även få upplysningar om ditt medlemskap genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se eller ringa 0770–221222.

2. Gratis medlemskap

  Det är frivilligt och kostnadsfritt att bli medlem i Extrakoll. Du blir medlem genom att godkänna villkoren för Extrakoll i samband med att du beställer en tjänst som tillhandahålls under varumärket Lånekoll. Medlemskap i Extrakoll utfärdas endast till personer över 18 år.  

3. Förmåner

Syftet med Extrakoll är att tillhandahålla medlemmarna en högre grad av service samt information och erbjudanden som kan vara av intresse för medlemmarna. Som medlem i Extrakoll får du bland annat:

 • Lånekoll (Extrakolls) nyhetsbrev med tips inom privatekonomi, upp till fyra gånger per månad.
 • Tillgång till Lånekolls lånesupport, via telefon, där du kan ställa frågor och få personlig service kring dina lån.
 • Garanterad hög servicenivå genom hela ansökningsprocessen i Lånekolls ordinarie tjänster för låneförmedling och försäkringsförmedling, vilket ökar möjligheterna till en beviljad ansökan.
 • Anpassad marknadsföring och erbjudanden som Lånekoll tror kan vara av intresse för dig. Dessa erbjudanden kan avse Consector AB:s samtliga tjänster, som tillhandahålls under varumärket Lånekoll, såväl som erbjudanden från Lånekolls samarbetspartners som kan vara av intresse för dig.
 • Information, erbjudanden och förmåner från Extrakoll kan skickas ut till dig via post, e-post, SMS, telefon eller andra digitala kanaler.

4. Personuppgiftsbehandling

I vår Integritetsskyddspolicy (som finns tillgänglig på vår webbplats) förklarar vi hur Lånekoll samlar in och behandlar dina personuppgifter och i övrigt och vilka rättigheter du har i anslutning till detta. Vi kommer att behandla personuppgifter så länge du har ett medlemskap hos oss. Om du har frågor om Integritetsskyddspolicyn kan du kontakta oss på kundservice@lanekoll.se.

5. Giltighetstid

Medlemskapet gäller tills vidare och kan sägas upp av bägge parter med omedelbar verkan. Du kan när som helst begära utträde ur Extrakoll genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se, ringa 0770–221222 eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns med i varje e-post och SMS utskick.

Senaste uppdatering villkor: 2023051