Hoppa till huvudinnehåll

Vad är Uppskov?


Uppskov är att skjuta upp betalning av vinstskatt efter försäljning av bostad. När försäljningen deklareras kan skatten antingen betalas direkt eller skjutas upp. Om det senare väljs har tidigare en årlig skatt betalas på det uppskjutna beloppet men från 31 december 2020 när uppskovsräntan tas bort beskattas ej uppskovet årligen. Det går sedan att frivilligt återföra vinsten och därmed beskatta hela eller delar av den.

Vad är uppskov


När kan jag begära uppskov?

I det fall du säljer en bostad med vinst och du redan köpt eller kommer att köpa en ny bostad kan ansökan om uppskov ske. Med det menas att du begär att få skjuta upp betalningen av skatten på hela eller delar vinsten.

Vad krävs för att få uppskov?

Det finns ett par punkter som måste vara uppfyllda för att uppskov ska godkännas.

 • Försäljning av bostad

Försäljningen måste skett i Sverige eller ett annat land inom EES-området. Med bostad menas exempelvis bostadsrätt eller villa där minst 50% av boytan använts som bostad av ägaren eller dess närstående. Är det ett tvåfamiljshus som sålts är gränsen på 40%.

Är det en bostadsrätt krävs det att den är en del av en äkta bostadsrättsförening. Är det en oäkta förening vid ingången av året är kravet att den blir privatbostadsföretag innan köpekontraktet skrivs under. I annat fall får inte uppskov ske.

Det går aldrig att få uppskov vid försäljning av andelslägenheter då dessa enligt Skatteverket klassas som hyresbostäder.

 • Enbart permanenta bostäder

Uppskov kan enbart ske vid försäljning av bostäder som varit permanentbostäder. Personen ska därmed varit folkbokförd där eller borde varit detta. För att det ska räknas som permanentbostad gäller att något av följande är uppfyllt:

 • Att du bott i bostaden ett år innan köpekontraktet för bostaden du säljer skrivs under
 • Att du bott i bostaden tre av fem år innan köpekontraktet för bostaden du säljer skrivs under. Tiden behöver inte vara sammanhängande utan det är den sammanlagda tiden som räknas.
 • Om du köpt en ny bostad innan den gamla sålts finns ett ytterligare alternativ. Då gäller att du bott i bostaden ett år, eller tre av fem år, innan köpekontraktet för bostaden du köper skrivs under.
 • Att försäljning sker via tvång. Det kan exempelvis vara att staten köper loss bostaden på grund av för hög flygbullernivå eller att den säljs genom expropriation. I detta fall behöver personen inte bott i minst ett år för att uppskov ska kunna ske.
 • Att en bostadsrätt säljs som tidigare varit hyresrätt. Tiden som då räknas är hur länge som personen bott i hyresrätten (se punkt 1 och 2)
 • Lägsta och högsta belopp

Lägsta belopp som går att få uppskov för är 50 000 kr. Vid tvångsförsäljning (se punkt 4 ovan) ska beloppet vara minst 10 000 kr.

Något högsta belopp finns inte. Det fanns tidigare ett tak på uppskovsbelopp på 1 450 000 kr men detta är alltså borttaget.

 • Ny bostad 

Den nya bostaden kan köpas före eller efter försäljningen. Köpet ska då ske tidigast 1: a januari året innan försäljning sker eller 31 december kommande år. Bostaden ska vara belägen i Sverige eller annat land inom EES-området.

Om inköp sker tidigare kan den i vissa fall klassas som ersättningsbostad. Detta förutsätter i så fall att större ny-, till- eller ombyggnationer sker. Dessa åtgärder ska genomföras någon gång från 1: a januari året innan försäljningen sker och fram till 2: a maj året kommande år. I detta fall beräknas bostaden vara köpt 1: a januari året före försäljningen. Detta gäller däremot inte för bostadsrätter.

 • Inflyttning

Det är även krav på att inflyttning (folkbokföring) sker på den nya bostaden senast 2:a maj det andra året efter gällande försäljningsår.

 • Dödsbon

Har personen sålt bostaden men inte köpt någon ny bostad krävs det att make/maka/sambo uppfyller gällande bosättningskrav på bostaden som såldes samt sedan uppfyller tidskraven gällande inköp av ny bostad.

Har personen sålt bostaden, köpt en ny bostad men inte hunnit flytta in gäller fortfarande bosättningskravet och tidskravet för maka/make/sambo. I detta fall är det viktigt att den nya bostaden ägs av dödsboet eller att den ägs av de som får tillgång till den via arv alternativt testamente.

När sker ansökan?

När en bostad säljs är det på kommande års deklaration som detta anges. Det är därmed där som eventuell vinst räknas ut på bostadsförsäljningen vilket visar hur stort belopp som ska betalas i skatt eller ansökas uppskov på.

Exempel:

Köpekontraktet skrivs under med köparen av din bostad år 2017. Denna försäljning ska då deklareras i deklarationen år 2018. Inköp av ny bostad måste därmed ske senast 31:a december 2018 och inflytt måste senast ske 2:a maj 2019 för att uppskov ska få ske.

Ansökan sker på blankett K2 – Uppskov – Bostad (SKV 2012) som kan laddas hem från Skatteverkets hemsida. Har du sålt bostaden via mäklare kan de ofta hjälpa till med att fylla i blanketten.

Denna blankett ska fyllas i och lämnas in av personer som bland annat …

 • Har ett prelimärt uppskovsbelopp som ska bli slutgiltigt
 • Vill frivilligt göra en återföring av beloppet
 • Ska göra återföring på grund av exempelvis gåva eller arv
 • Ska återföra belopp på grund av köp av bostad i annat land
 • Har ersättningsbostad utomlands

Fördelar med uppskov

Tillgång till större belopp

Genom att ansöka om uppskov ges möjligheten att använda hela beloppet från försäljningen av bostaden till inköp av ny bostad. Om inte uppskov väljs måste annars skatten betalas utifrån hur stor vinst som uppstått. Med uppskov ges därmed tillgång till ett större belopp.

Lägre ränta än bolån?

Från den 31 december 2020 har regeringen valt att slopa uppskovsräntan på uppskov vilket innebär att det nu generellt alltid är fördelaktigt med att utnyttja uppskovsbeloppet. Tidigare när det fanns en uppskovsränta på 0,5% var ränteläget på bolånen en nyckelfaktor för att beräkna fördelen att använda uppskovet. När räntan är låg är var det ofta inte försvarbart ekonomiskt att begära uppskov.

Ändrade skatteregler:

Om en vinst uppstår vid bostadsförsäljningen och du väljer att betala skatten direkt (genom kommande års deklaration) vet du exakt vilket belopp som ska betalas. Allt regleras därmed av gällande lagar.

Väljs istället uppskov kommer skatten betalas vid ett senare tillfälle och i så fall regleras beloppet som ska betalas utifrån gällande lagstiftning. En risk med uppskov är därmed att lagändringar sker som gör att det blir dyrare att betala vid ett senare tillfälle än att göra detta direkt. Självklart gäller även motsatt – att det kan bli billigare.

Hur stor är skatten på uppskovsbeloppet?

Från 31 december 2020 har regeringen tagit bort uppskovsräntan och därmed tas ingen ränta ut på uppskovsbeloppet. På uppskovsbelopp före 31 december 2020 (vinsten vid försäljning) betalas årligen en skatt på 0,5%. Betalning sker första gången året efter att försäljningen deklarerats. Skatten räknades ut från en schablonintäkt, vilken räknas som kapitalinkomst. Dessa siffror kom automatiskt på inkomstdeklarationen.

Schablonintäkten 2019 var 1,67% av uppskovsbeloppet som finns vid taxeringsårets början. Denna intäkt beskattas sedan med 30%. Man brukar förenkla med att säga att uppskovsbeloppet var 0,5% per år men det handlar alltså inte exakt om den siffran.

Du som önskar få tillbaka redan inbetalad vinstskatt kan ansöka hos Skatteverket om att ompröva besluten som tagits för åren 2014 till 2019. Om du önskar få tillbaka redan inbetalad vinstskatt kommer du få betala uppskovsränta på 0,5% per år även om du får tillbaka kapitalet motsvarande vinstskatten.

Tänk på att du som behöver ansöka om att få tillbaka bostadsuppskovet behöver göra det senaste innan det sjätte året. Dvs. om du har ett uppskov från 2014 behöver du ansöka om detta belopp senast 31 december 2020. Den 16 december 2020 kommer Skatteverket att öppna en tjänst där du direkt kan ansöka om att få tillbaka uppskovet. 

Vad händer om du återför en del av beloppet?

Om du väljer att återföra en del av uppskovsbeloppet räknas detta som en inkomst under det taxeringsår som detta sker. Eftersom skatten på uppskovsbeloppet beräknas på dess storlek vid årets början påverkar återföring av belopp enbart kommande års deklaration.

Att minska uppskovsbeloppet och därmed beskatta detta kallas för frivillig återföring.

Var kan jag se mitt gällande uppskovsbelopp?

Om Skatteverket har godkänt ansökan om uppskov går det att se gällande siffror via ”Mina Sidor” på Skatteverket.se.


Pontus är Lånekolls privatekonom. Pontus är grundare, VD i Lånekoll och har mångårig erfarenhet av privatekonomisk rådgivning till konsumenter inom bank- och finansbranschen.

Allmänt

Lånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter Lånekoll) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress: kundservice@lanekoll.se. Lånekoll förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Lånekolls trygghetsförsäkring till privatpersoner. Lånekoll har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen m.m. se Lånekolls informationsblad.

Tjänsten

Consector AB tillhandahåller en förmedlingstjänst via www.lanekoll.se där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter genom att jämföra olika banker och andra kreditgivare. Du lämnar uppgifter om dig själv och din kreditsituation för att få anbud från ett flertal banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med. Vilka banker och kreditinstitut som Lånekoll samarbetar med hittar du här. Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.lanekoll.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Genom att anmäla dig till Lånekolls webbtjänst och göra en låneansökan så godkänner du dessa allmänna villkor. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12,115 22 Stockholm (hädanefter Lånekoll).

Kreditupplysning

När du accepterat de allmänna villkoren genom att använda webbtjänsten och göra en låneansökan så godkänner du även att Lånekoll beställer en kreditupplysning på dig och din medsökande. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter.

Du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men detta innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysning kan, av ett fåtal kreditgivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC AB, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Lånekoll erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du också att de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med lämnar information om dig som de inhämtat samt lämnar ut kreditbeslut till Lånekoll. Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande. 

Kreditgivare

Lånekoll samarbetar med utvalda kreditgivare. På vår partnersida hittar du alla Lånekolls anslutna långivare för bolån och privatlån. Lånekolls samtliga kreditgivare har tillstånd hos Finansinspektionens för sin verksamhet. 

Villkor för att använda webbtjänsten  

För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Lånekoll för användande av webbtjänsten. Lånekoll erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån (se Lånekolls informationsblad). Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Lånekoll via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Lånekoll är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Lånekoll använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt och för att säkerställa god kundkännedom. Personuppgifter som Lånekoll inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att acceptera villkoren för tjänsten samtycker du till att Lånekoll behandlar dina personuppgifter i enlighet med användarvillkoret.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för tjänsten
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

När du använder tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt: såsom information om dig från kreditupplysning, teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. (se även vidare om användningen av cookies nedan)

Lånekoll behandlar din information för följande ändamål:

 • Säkerställa kundkännedom
 • Tillhandhålla tjänsten
 • Förbättra din kundupplevelse och personifiera användandet av tjänsten
 • Utveckla tjänsten samt att analysera din användning av tjänsten
 • Skicka notifiering och meddelande via mail, sms, telefon och e-post eller på annat sätt samt skicka marknadsföring om våra produkter och tjänster
 • Informera om uppdatering av tjänst och användarvillkor
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionalitet hos tjänsten
 • Förhindra och förebygga missbruk av tjänsten samt förhindra användnings i strid med användarvillkor
 • Uppfylla och fullfölja förpliktelser enligt lagkrav

Lånekoll behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på Lånekoll. Lånekoll kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Lånekoll mottar även uppgifter om dig inklusive kredituppgifter och kreditbeslut från de kreditgivare och kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. 

Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Lånekoll spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice.gdpr@lanekoll.se. Dit kan du också vända dig om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus. Genom att godkänna villkoren när du ansöker om bolån och privatlån bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Lånekolls integritetspolicy.

Begränsning av Lånekolls ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Lånekoll ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren.

Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Lånekoll ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Lånekoll är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lånekoll själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lånekoll att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Lånekoll har en ansvarsförsäkring avseende sin verksamhet som bolåneförmedlare, se Lånekolls informationsblad.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Lånekolls samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte.

I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Lånekoll ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Lånekoll tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Lånekoll kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Lånekoll påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@lanekoll.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.

Senaste uppdatering villkor: 20230516

1. Information om Extrakoll

Extrakoll (”Extrakoll”) är en tjänst som tillhandahålls av Consector AB, org.nr 556961–4216, om du väljer att bli medlem i Extrakoll. När vi skriver Lånekoll nedan menas Consector AB. Syftet med Extrakoll är att medlemmarna ska få information och erbjudanden inom ramen för Lånekolls verksamhet, om lån, försäkringar samt andra finansiella tjänster och produkter för privatpersoner. Genom att bli medlem i Extrakoll godkänner du att dessa medlemsvillkor gäller mellan dig och Lånekoll. Du kan även få upplysningar om ditt medlemskap genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se eller ringa 0770–221222.

2. Gratis medlemskap

  Det är frivilligt och kostnadsfritt att bli medlem i Extrakoll. Du blir medlem genom att godkänna villkoren för Extrakoll i samband med att du beställer en tjänst som tillhandahålls under varumärket Lånekoll. Medlemskap i Extrakoll utfärdas endast till personer över 18 år.  

3. Förmåner

Syftet med Extrakoll är att tillhandahålla medlemmarna en högre grad av service samt information och erbjudanden som kan vara av intresse för medlemmarna. Som medlem i Extrakoll får du bland annat:

 • Lånekoll (Extrakolls) nyhetsbrev med tips inom privatekonomi, upp till fyra gånger per månad.
 • Tillgång till Lånekolls lånesupport, via telefon, där du kan ställa frågor och få personlig service kring dina lån.
 • Garanterad hög servicenivå genom hela ansökningsprocessen i Lånekolls ordinarie tjänster för låneförmedling och försäkringsförmedling, vilket ökar möjligheterna till en beviljad ansökan.
 • Anpassad marknadsföring och erbjudanden som Lånekoll tror kan vara av intresse för dig. Dessa erbjudanden kan avse Consector AB:s samtliga tjänster, som tillhandahålls under varumärket Lånekoll, såväl som erbjudanden från Lånekolls samarbetspartners som kan vara av intresse för dig.
 • Information, erbjudanden och förmåner från Extrakoll kan skickas ut till dig via post, e-post, SMS, telefon eller andra digitala kanaler.

4. Personuppgiftsbehandling

I vår Integritetsskyddspolicy (som finns tillgänglig på vår webbplats) förklarar vi hur Lånekoll samlar in och behandlar dina personuppgifter och i övrigt och vilka rättigheter du har i anslutning till detta. Vi kommer att behandla personuppgifter så länge du har ett medlemskap hos oss. Om du har frågor om Integritetsskyddspolicyn kan du kontakta oss på kundservice@lanekoll.se.

5. Giltighetstid

Medlemskapet gäller tills vidare och kan sägas upp av bägge parter med omedelbar verkan. Du kan när som helst begära utträde ur Extrakoll genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se, ringa 0770–221222 eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns med i varje e-post och SMS utskick.

Senaste uppdatering villkor: 2023051