Hoppa till huvudinnehåll

Vad är Djurförsäkring?Djurförsäkring är en försäkring om kan ge ersättning vid plötsliga och oväntade skador eller sjukdomar hos djur. Detta förutsatt att vård söks hos legitimerad veterinär. Grunden i en djurförsäkring är veterinärvårdsförsäkringen. Därutöver tecknas ofta livförsäkring eller andra tilläggsförsäkringar som anpassar försäkringsskyddet efter individens behov.

Vad är Djurförsäkring


När kan ersättning ges från djurförsäkringen?

En djurförsäkring ger generellt ersättning för undersökning och vård hos legitimerad veterinär. Däremot måste kostnaden för besöket vara över självrisknivån för att ersättning ska betalas ut.

I vissa djurförsäkringar ingår även exempelvis ersättning för receptbelagd medicin samt rehabilitering.

Tillfällen då ersättning kan minska eller helt utgå:

 • Skadan har förlegat – Att skadan har förlegat innebär att en veterinär avgjort att skadan eller sjukdomen har börjat utvecklats innan försäkringen tecknades.
 • Skada sker inom karenstiden – De flesta försäkringar har en karenstid. På hund- och kattförsäkring är den mycket ofta 20 dagar. Om vård behövs under denna tid kan ersättning nekas. Karenstiden räknas från den dag som försäkringen tecknas. Hos vissa försäkringsbolag finns undantag vilket gör att någon karenstid inte uppstår.
 • Reservationer – Alla djurförsäkringar har reservationer (undantag). Det kan gälla allmänt för samtliga försäkrade djur likväl som en specifik ras.
 • Felaktiga uppgifter – Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet angett felaktiga uppgifter när försäkringen tecknades kan ersättning minskas.
 • Dubbelförsäkring – Det går att ha djurförsäkring hos flera försäkringsbolag på exakt samma individ. Ersättning kan då ges från flera bolag. Däremot kan inte den sammanlagda ersättningen bli högre än den totala kostnaden.
 • Vårdslöshet – Har försäkringstagaren varit grovt oaktsam eller medvetet framkallat, eller förvärrat skadan, kan ersättning nekas.
 • Räddningsplikt – Försäkringstagaren förväntas i möjligaste mån hindra och minimera skada. Exempelvis förväntas en försäkringstagare att direkt kontakta veterinär om ett djur kraftigt insjuknar. Att vänta under lång tid innan vård uppsöks kan i värsta fall minska ersättningsnivån. Om en veterinär ger instruktioner för vad som måste göras för att påskynda tillfrisknandet krävs även att dessa instruktioner följs.
 • Beteenderubbningar – Ersättning ges inte för beteenderubbningar eller lynnesfel.

Hur stor är självrisken?

De flesta djurförsäkringar har en självrisk som är uppbyggd av en fast och rörlig avgift. Det finns däremot undantag där enbart en fast avgift betalas. Hos flera försäkringsbolag går det även att välja mellan olika nivåer på både den fasta och den rörliga självrisken.

När ett försäkringsärende uppstår drar försäkringsbolaget av självrisken innan ersättning betalas ut. I många fall kan detta regleras direkt hos veterinären vilket gör att du som djurägare direkt betalar din del av den totala kostnaden vid besöket.

Exempel Hundförsäkring:

Den fasta självrisken på en hundförsäkring kostar mellan ca 1200 kr och 5000 kr. Den rörliga varierar mellan att inte finnas alls till upp till 25%. Storleken på självrisken kan alltså variera kraftigt mellan olika försäkringar. Samtidigt ger en låg självrisk en högre premie.

Självriskperiod (Behandlingsperiod)

Under en självriskperiod betalar försäkringstagaren den fasta självrisken enbart en gång. Om självriskperioden är 100 dagar behöver alltså inte fast självrisk betalas en ytterligare gång om ett försäkringsärende uppstår inom 100 dagar efter föregående ärende.

Finns det rörlig självrisk på djurförsäkringen behöver däremot alltid denna självriskdel betalas.

Vad avgör priset på en djurförsäkring?

Oavsett djur som ska försäkras så påverkas priset främst av:

Självrisk – Det är mycket vanligt med valbar självrisk på flera olika nivåer. Genom att välja en låg självrisk behöver lägre summa betalas vid veterinärvård. Med en högre självrisk minskar däremot premien.

Innehåll – Försäkringarna skiljer sig mot varandra gällande när ersättning går att få. Därmed påverkar även detta nivån på premien.

Ersättningsnivå – Alla djurförsäkringar har en maximal ersättningsnivå. Med hög ersättningsnivå skapas en större ekonomisk trygghet men detta skapar även en högre premie.

Ras och ålder – Då olika raser har olika stor risk att få specifika sjukdomar varierar nivån på premien utifrån ras. Även ålder är avgörande för prisnivå.

Vilka tillägg ingår? – En del försäkringsbolag låter kunderna anpassa försäkringen helt efter eget behov. I grunden finns en veterinärvårdsförsäkring och därutöver tecknas livförsäkring och andra tilläggsförsäkringar som exempelvis kan förbättra ersättningsnivån, ge ersättning vid rehabilitering eller som innebär extra skydd på resan.

Andra försäkringsbolag väljer att paketera sina djurförsäkringar i en eller flera paketlösningar. I dessa ingår därmed olika många tilläggsförsäkringar och ersättning ges på olika nivåer. Att jämföra två olika försäkringsbolags djurförsäkringar enbart utifrån dess premie kan därmed bli mycket missvisande då innehållet kan variera stort.

Vad är vanliga tilläggsförsäkringar?

Till de flesta djurförsäkringarna finns olika tilläggsförsäkringar att välja på. Här presenteras några av de vanligare:

Användbarhetsförsäkring – Tillägget kan lämna ersättning om djuret förlorar en specifik egenskap som nämnts i försäkringsbrevet. Ett exempel är om en jakthund inte längre kan utöva jakt.

Livförsäkring – Tillägget kan lämna ersättning om djuret avlider alternativt om en veterinär anser att avlivning är det bästa alternativet.

Högre ersättningsbelopp/fler ersättningstillfällen. – Det finns ett flertal tillägg som höjer maximalt ersättningsbelopp samt ökar de tillfällen som ersättning ges. Ett vanligt exempel är ”Medicin” som hos flera försäkringsbolag höjer maximal ersättning för kostnader som uppstår när veterinär ordinerar medicin. Inom hästförsäkringar finns tillägg som exempelvis ger breddat skydd vid hältor, rörelsestörningar och ryggsjukdomar.

Rehabilitering – Tillägget kan lämna ersättning om djuret behöver rehabilitering efter skada/sjukdom. Det kan då bland annat innebära massage, simning, stretchning m.m.

Reseförsäkring – Tillägget kan lämna ersättning om en resa måste avbokas för att ägaren ska kunna ta hand om ett hastigt insjuknat djur. Dessa försäkringar brukar även ge bättre försäkringsskydd om djuret är med på resan.

Trygghetsförsäkring – Tillägget kan lämna ersättning vid avbokad resa (se ovan). Blir ägaren så sjuk att personen inte kan ta hand om djuret kan ersättning ges för pensionat (ex. katt- och hundpensionat)

Personolycksfall – Tillägget kan lämna ersättning om djuret skadar en person som äger eller har hand om det.

Verksamhetsförsäkringar – Tillägg som är anpassade för en viss verksamhet så som kennel eller ridverksamhet.

De ovan nämnda tilläggsförsäkringarna är exempel på tilläggsförsäkringar från hund-, katt-, häst- och smådjursförsäkringar. Samtliga tillägg finns inte till alla djurförsäkringar.

Vad menas med Dolt fel?

I alla försäkringsavtal framgår vad som gäller vid dolda fel. Ett dolt fel innebär att en sjukdom alternativt en skada har börjat utvecklas hos djuret innan veterinärvårdsbesiktning skett men som under denna besiktning inte upptäcks.

Om en försäkringstagare upptäcker ett dolt fel på ett djur finns möjlighet att kräva ersättning från säljaren. Detta eftersom ett djur rent juridiskt är en ”produkt eller vara” och därmed regleras utifrån lagar kring försäljning av varor. För att säljaren själv inte ska behöva ersätta köparen om dolda fel upptäcks tecknas mycket ofta dolda-fel försäkring.

Vilka djur kan försäkras?

De fyra vanligaste djurförsäkringarna är Hundförsäkring, Kattförsäkring, Hästförsäkring och Smådjursförsäkring. Vilka djur som kan försäkras med smådjursförsäkring kan variera något mellan försäkringsbolagen. Bland annat brukar kanin, marsvin, reptil, hamster och undulat kunna försäkras med denna försäkring.

De som bedriver lantbruk kan även teckna specifika djurförsäkringar för dessa djur. Bland dessa finns exempelvis Får- och getförsäkring, Alpacka- och kameldjursförsäkring, Hjortförsäkring samt Nötkreatursförsäkring.

De som har ett djur som inte ingår i någon av de vanligare försäkringslösningarna kan kontakta försäkringsbolaget för råd om hur man bör göra för att få en passande lösning.

Texten ovan är allmänt om djurförsäkringar. Av självklara skäl finns skillnader mellan de olika kategorierna av djurförsäkringar. Kontakta ett försäkringsbolag för mer information kring en specifik djurförsäkring.


Pontus är Lånekolls privatekonom. Pontus är grundare, VD i Lånekoll och har mångårig erfarenhet av privatekonomisk rådgivning till konsumenter inom bank- och finansbranschen.

Allmänt

Lånekoll är ett varumärke som opereras av Consector AB:s, org. nr 556961–4216, (hädanefter Lånekoll) med adress Narvavägen 12, 115 22 Stockholm, Tel: 0770–221222, e-postadress: kundservice@lanekoll.se. Lånekoll förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Lånekolls trygghetsförsäkring till privatpersoner. Lånekoll har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen m.m. se Lånekolls informationsblad.

Tjänsten

Consector AB tillhandahåller en förmedlingstjänst via www.lanekoll.se där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter genom att jämföra olika banker och andra kreditgivare. Du lämnar uppgifter om dig själv och din kreditsituation för att få anbud från ett flertal banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med. Vilka banker och kreditinstitut som Lånekoll samarbetar med hittar du här. Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.lanekoll.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Genom att anmäla dig till Lånekolls webbtjänst och göra en låneansökan så godkänner du dessa allmänna villkor. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12,115 22 Stockholm (hädanefter Lånekoll).

Kreditupplysning

När du accepterat de allmänna villkoren genom att använda webbtjänsten och göra en låneansökan så godkänner du även att Lånekoll beställer en kreditupplysning på dig och din medsökande. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter.

Du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men detta innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysning kan, av ett fåtal kreditgivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC AB, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Lånekoll erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du också att de banker och andra kreditgivare som Lånekoll samarbetar med lämnar information om dig som de inhämtat samt lämnar ut kreditbeslut till Lånekoll. Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande. 

Kreditgivare

Lånekoll samarbetar med utvalda kreditgivare. På vår partnersida hittar du alla Lånekolls anslutna långivare för bolån och privatlån. Lånekolls samtliga kreditgivare har tillstånd hos Finansinspektionens för sin verksamhet. 

Villkor för att använda webbtjänsten  

För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Lånekoll för användande av webbtjänsten. Lånekoll erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån (se Lånekolls informationsblad). Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Lånekoll via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Lånekoll är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Lånekoll använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt och för att säkerställa god kundkännedom. Personuppgifter som Lånekoll inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att acceptera villkoren för tjänsten samtycker du till att Lånekoll behandlar dina personuppgifter i enlighet med användarvillkoret.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för tjänsten
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

När du använder tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt: såsom information om dig från kreditupplysning, teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. (se även vidare om användningen av cookies nedan)

Lånekoll behandlar din information för följande ändamål:

 • Säkerställa kundkännedom
 • Tillhandhålla tjänsten
 • Förbättra din kundupplevelse och personifiera användandet av tjänsten
 • Utveckla tjänsten samt att analysera din användning av tjänsten
 • Skicka notifiering och meddelande via mail, sms, telefon och e-post eller på annat sätt samt skicka marknadsföring om våra produkter och tjänster
 • Informera om uppdatering av tjänst och användarvillkor
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionalitet hos tjänsten
 • Förhindra och förebygga missbruk av tjänsten samt förhindra användnings i strid med användarvillkor
 • Uppfylla och fullfölja förpliktelser enligt lagkrav

Lånekoll behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på Lånekoll. Lånekoll kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Lånekoll mottar även uppgifter om dig inklusive kredituppgifter och kreditbeslut från de kreditgivare och kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. 

Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Lånekoll spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice.gdpr@lanekoll.se. Dit kan du också vända dig om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus. Genom att godkänna villkoren när du ansöker om bolån och privatlån bekräftar du att du tagit del av och förstått innehållet i Lånekolls integritetspolicy.

Begränsning av Lånekolls ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Lånekoll ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren.

Lånekoll ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Lånekoll ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Lånekoll är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lånekoll själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Lånekoll att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Lånekoll har en ansvarsförsäkring avseende sin verksamhet som bolåneförmedlare, se Lånekolls informationsblad.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Lånekolls samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte.

I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Lånekoll ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Lånekoll tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Lånekoll kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Lånekoll påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@lanekoll.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.

Senaste uppdatering villkor: 20230516

1. Information om Extrakoll

Extrakoll (”Extrakoll”) är en tjänst som tillhandahålls av Consector AB, org.nr 556961–4216, om du väljer att bli medlem i Extrakoll. När vi skriver Lånekoll nedan menas Consector AB. Syftet med Extrakoll är att medlemmarna ska få information och erbjudanden inom ramen för Lånekolls verksamhet, om lån, försäkringar samt andra finansiella tjänster och produkter för privatpersoner. Genom att bli medlem i Extrakoll godkänner du att dessa medlemsvillkor gäller mellan dig och Lånekoll. Du kan även få upplysningar om ditt medlemskap genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se eller ringa 0770–221222.

2. Gratis medlemskap

  Det är frivilligt och kostnadsfritt att bli medlem i Extrakoll. Du blir medlem genom att godkänna villkoren för Extrakoll i samband med att du beställer en tjänst som tillhandahålls under varumärket Lånekoll. Medlemskap i Extrakoll utfärdas endast till personer över 18 år.  

3. Förmåner

Syftet med Extrakoll är att tillhandahålla medlemmarna en högre grad av service samt information och erbjudanden som kan vara av intresse för medlemmarna. Som medlem i Extrakoll får du bland annat:

 • Lånekoll (Extrakolls) nyhetsbrev med tips inom privatekonomi, upp till fyra gånger per månad.
 • Tillgång till Lånekolls lånesupport, via telefon, där du kan ställa frågor och få personlig service kring dina lån.
 • Garanterad hög servicenivå genom hela ansökningsprocessen i Lånekolls ordinarie tjänster för låneförmedling och försäkringsförmedling, vilket ökar möjligheterna till en beviljad ansökan.
 • Anpassad marknadsföring och erbjudanden som Lånekoll tror kan vara av intresse för dig. Dessa erbjudanden kan avse Consector AB:s samtliga tjänster, som tillhandahålls under varumärket Lånekoll, såväl som erbjudanden från Lånekolls samarbetspartners som kan vara av intresse för dig.
 • Information, erbjudanden och förmåner från Extrakoll kan skickas ut till dig via post, e-post, SMS, telefon eller andra digitala kanaler.

4. Personuppgiftsbehandling

I vår Integritetsskyddspolicy (som finns tillgänglig på vår webbplats) förklarar vi hur Lånekoll samlar in och behandlar dina personuppgifter och i övrigt och vilka rättigheter du har i anslutning till detta. Vi kommer att behandla personuppgifter så länge du har ett medlemskap hos oss. Om du har frågor om Integritetsskyddspolicyn kan du kontakta oss på kundservice@lanekoll.se.

5. Giltighetstid

Medlemskapet gäller tills vidare och kan sägas upp av bägge parter med omedelbar verkan. Du kan när som helst begära utträde ur Extrakoll genom att kontakta extrakoll@lanekoll.se, ringa 0770–221222 eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns med i varje e-post och SMS utskick.

Senaste uppdatering villkor: 2023051